all117

RUSOP s.r.o.
044 81 Trebejov 18
Overovanie splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností podľa
vyhlášky 205/2010 Z.z. §20
Preskúmanie odbornej spôsobilosti firiem (právnických a fyzických osôb)v rozsahu:
E1 - Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia (EaTD aj
ŽD)
E2 - Elektrické siete dráh a elektrické rozvody do 1000V AC vrátane a 1500 DC vrátane
E3 - Trakčné napájacie a spínacie stanice (EaTD aj ŽD)
E4 - Trakčné vedenie železničních dráh
E4a- Trakčné vedenie električkových a trolejbusových dráh, prívodná koľajnica metra
E5 - Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia (EaTD aj ŽD)
E6 - Elektrické zariadenia dráhových vozidiel
E6a -Elektrické zariadenia dráhových vozidiel - traťových mechanizmov
E7- Elektrické dráhová zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia
E9 - Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy
E10- Skúšobne elektrických zariadení dráh
E11- Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny (bleskosvody)
E12- Zariadenia na ochranu pred negativnými účinkami spätných trakčných prúdov
E13- Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plynných atmosfér
(vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny.
Vitajte na našej stránke
Naša firma Vám ponuka tieto služby
- Overovanie splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností podľa  
  vyhlášky 205/2010 Z.z. §20 
- Overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení elektrických 
  na prevádzku a v prevádzke podľa vyhlášky 205/2010 Z.z. §5 (úradné skúšky)
- Posudenie technickej dokumentácie určených technických zariadení elektrických 
  podľa vyhlášky 205/2010 Z.z. §4
- Odborné prehliadky a odborne skúšky elektrických zariadení, eklektických inštalácii a 
  bleskozvodov triedy A do 1000V a triedy B vo výbušnom prostredí podľa vyhl. č.
  508/2009 Z. z
- Odborné prehliadky a odborne skúšky elektrických strojov, elektrického naradia počas
  používania, a elektrických spotrebičov počas používania podľa STN 33 1600 a STN 33
  1610