all117

RUSOP s.r.o.
044 81 Trebejov 18
DOKUMENTY

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

o utajovaní skutočností zistených počas inšpekcie inšpektorom inšpekčného orgánu.

Pracovníci IO zúčastňujúci sa procesu inšpekcie boli poučení o povinnosti
zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho,
hospodárskeho alebo služobného tajomstva podľa § 6 nariadenia vlády č. 420/1990 Z.z o
trestných dôsledkoch neplnenia tejto povinnosti a čestne prehlasujú, že budú zachovávať
mlčanlivosť o všetkých nadobudnutých informáciách alebo informáciách získaných alebo
vytvorených počas vykonávania inšpekčných činností alebo informáciách, ktoré vyplývajú zo
zmluvy alebo objednávky, ktoré sú považované za informácie dôverné a neposkytujú sa tretím
stranám. Záverečné správy o inšpekcii budú vydané iba oprávnenej osobe objednávateľa.
Tretím osobám je možné vydať tieto dokumenty iba s písomným súhlasom objednávateľa.
Výnimku zo záväzku predstavujú prípady, uvedené vo všeobecne záväzných
právnych predpisoch Zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa Vyhlášky č. 205/2010 Z.z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
Slovenskej republiky o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a
činnostiach na určených technických zariadeniach a nariadením Dopravného úradu o
povinnostiach PPO č. 19993/2016/KŠOD, zároveň pri akreditácii je IO tieto údaje poskytnúť
akreditačnému orgánu.