all117
RUSOP s.r.o.
044 81 Trebejov 18

pre poskytovanie služieb v oblasti inšpekcie a poskytovania odborných posudkov spoločnosťou

RUSOP s.r.o.
so sídlom Trebejov 18
IČO: 48058319


1. Všeobecne

Spoločnosť RUSOP s.r.o.,  ponúka objednávateľom (ďalej len „klient“) svoje služby pri inšpekcii a odborné posudky ako dôkaz o plnení požiadaviek kladených na výrobky, procesy, služby a v príslušných normatívnych dokumentoch alebo zmluvných podkladoch prostredníctvom nezávislej tretej strany.

2. Vykonanie zákazky

2.1. Zákazky prijaté RUSOP s.r.o. sú vykonávané v súlade so zavedeným systémom managementu , podľa platných právnych predpisov, smerníc, platných technických noriem a najnovších poznatkov vedy a techniky. RUSOP s.r.o. nezodpovedá za správnosť smerníc a noriem, ktoré slúžia ako podklad pre skúšky a inšpekcie.

2.2. Rozsah prác je stanovený písomne pri zjednaní zákazky. Zmeny rozsahu zákazky je potrebné písomne dohodnúť pred ich vykonaním. Klient má právo na dohodu o zmene nepristúpiť v prípade, že zmena nesplňuje jeho očakávania. Musí však vždy zaplatiť cenu doposiaľ vykonaného plnenia.

2.3. Vedúci IO môžu, so súhlasom klienta, vykonávať v záujme skvalitňovania služieb RUSOP s.r.o. kontrolu svojich zamestnancov pri výkone činnosti pre klienta na jeho pracoviskách. Táto kontrola sa týka výlučne dodržiavania interných postupov RUSOP s.r.o. zo strany kontrolovaných pracovníkov a netýka sa vlastného predmetu zákazky.

3. Lehoty, omeškanie, nemožnosť

3.1. Doba plnenia pre vykonanie zákazky je záväzná pokiaľ je dohodnutá táto záväznosť písomne.

3.2. Pokiaľ RUSOP s.r.o. z dôvodov na jej strane prekročí záväzný termín zmluvného plnenia a dostane sa do omeškania so svojimi zmluvnými záväzkami, má klient právo požadovať náhradu všetkých škôd spôsobených omeškaním. Náhrada bude vo výške 0,05 % hodnoty zákazky, ktorej výkon je omeškaný proti zmluvným podmienkam, za každý deň omeškaného plnenia až do maximálnej výšky 25 % vyššie uvedenej hodnoty.

3.3. Pokiaľ klient stanoví RUSOP s.r.o. behom jej omeškania primeranú dodatočnú dobu na plnenie a RUSOP s.r.o. nechá túto lehotu uplynúť z dôvodov, ktoré sama zapríčinila, alebo pokiaľ je výkon nemožný rovnako z dôvodov, ktoré sama zapríčinila, je klient oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo požadovať zľavu. Túto voľbu je klient povinný bezodkladne RUSOP s.r.o. písomne oznámiť. Takto vykonanú voľbu klient nie je oprávnený následne meniť.

4. Záruka

4.1. RUSOP s.r.o. poskytuje záruku výlučne za výkony vyslovene stanovené v zákazke. Záruka poskytnutá RUSOP s.r.o. je ohraničená dodatočnou primeranou dobou na plnenie uvedenou v čl. 3.3., ak došlo k omeškaniu, inak dobu plnenia zákazky. Nie je poskytovaná záruka správnosti a funkčnosti celkového zariadenia, ku ktorému patria hodnotené časti, obzvlášť za konštrukciu, výber materiálu a montáže skúšaného zariadenia, pokiaľ tieto otázky nie sú vyslovene predmetom zákazky. Záruka a zodpovednosť výrobcu zariadenia nie je plnením RUSOP s.r.o. ani obmedzená ani prevzatá.5. Vylúčenie ďalších nárokov

5.1. Všetky ďalšie nároky klienta na priame a nepriame škody, vzniknuté z akéhokoľvek právneho dôvodu, pokiaľ nevychádzajú zo záruk poskytnutých RUSOP s.r.o. alebo slovenského právneho poriadku, sú vylúčené.

5.2. Klient sa zaväzuje zbaviť RUSOP s.r.o. nárokov na náhradu škody akéhokoľvek druhu, ktoré by mohli uplatňovať voči RUSOP s.r.o. tretie osoby na základe zneužívania alebo chybného užívania značky  alebo porušenia týchto obchodných podmienok RUSOP s.r.o. klientom.

6. Zodpovednosť

6.1. RUSOP s.r.o. zodpovedá za škody - bez ohľadu na ich právny základ - výlučne v prípade, že ich spôsobila porušením svojich povinností vyplývajúcich zo zákazky svojim úmyselným konaním alebo hrubou nedbalosťou. RUSOP s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody spôsobené iným nedbalostným porušením zmluvného záväzku. V prípade, že RUSOP s.r.o. poruší niektorý zo zmluvných záväzkov, zodpovedá výlučne za škody, ktoré súvisia a sú predvídateľné v rámci zákazky v okamihu jej potvrdenia.

6.2. V prípade, že RUSOP s.r.o. zodpovedá podľa predchádzajúceho odstavca za škody spôsobené v dôsledku porušenia zmluvného záväzku, je zodpovednosť RUSOP s.r.o. v každom jednotlivom prípade obmedzená takto:
• 16 000 Eur za škody na majetku a ušli zisk

6.3. Osoba vznášajúca nároky podľa tejto zmluvy musí bezodkladne písomne informovať RUSOP s.r.o. o všetkých potencionálnych škodách, za ktoré môže RUSOP s.r.o. zodpovedať.

6.4. Ak sú nároky na náhradu škody proti RUSOP s.r.o. vylúčené alebo obmedzené, týka sa to aj osobnej zodpovednosti štatutárnych orgánov, odborníkov, rôznych zamestnancov a ďalšieho pomocného personálu RUSOP s.r.o..

6.5. Bez ohľadu na ustanovenia 6.1.-6.4. vyššie, je klient povinný zaistiť si štandardné poistené krytie pre priame a nepriame škody.

6.6. Klient nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností RUSOP s.r.o. bolo spôsobené konaním klienta alebo nedostatkom súčinnosti, ktorú bol klient RUSOP s.r.o. povinný poskytnúť. Klient nemá nárok na náhradu tej časti škody, ktorá bola spôsobená nesplnením jeho povinnosti ustanovenej právnymi predpismi vydanými za účelom predchádzania vzniku škody alebo obmedzenia jej rozsahu.

6.7. Klient zodpovedá za škodu, ktorá vznikne RUSOP s.r.o. v dôsledku jeho konania podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä príslušných ustanovení obchodného zákonníka.

7. Platobné podmienky a ceny

7.1. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, platí pre kalkuláciu výkonov cenník RUSOP s.r.o. v znení platnom k dátumu potvrdenia zákazky. Hodinové sadzby sa riadia podľa požiadaviek zákazky a sú na požiadanie oznámené. 

7.2. RUSOP s.r.o. je oprávnená počas realizácie služieb požadovať od klienta úhradu zálohy na základe vystavených čiastkových faktúr, zodpovedajúcich doposiaľ vykonaným službám. Čiastkové faktúry musia byť označené číslom zákazky, pričom zaslanie čiastkovej faktúry neznamená, že RUSOP s.r.o. tým považuje celú zákazku za vyúčtovanú.

7.3. Faktúry sú splatné, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade stanovené inak, do 10 dní po vystavení faktúry. V prípade omeškania klienta s akoukoľvek platbou podľa príslušnej zmluvy je RUSOP s.r.o. oprávnená požadovať po klientovi okrem ceny poskytnutého plnenia aj (podľa dohody strán) úrok z omeškania, ktorého výška bude v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov zodpovedať spôsobu výpočtu podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu na základe repo sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého tohto kalendárneho polroka omeškania. Namiesto úrokov z omeškania podľa sadzby určenej podľa odseku 1 môže RUSOP s.r.o. požadovať úroky z omeškania v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania. Navyše je RUSOP s.r.o. oprávnená požadovať po klientovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý ukončený týždeň omeškania klienta s platbou. Právo na náhradu škody týmto nie je dotknuté.

7.4. DPH bude k cene fakturovaná podľa v tej dobe platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Suma DPH je na faktúre uvedená oddelene.

7.5. Reklamácie faktúry je potrebné písomne oznámiť s odôvodnením behom 14 dní po obdržaní faktúry.

8. Utajenie, autorské práva, ochrana údajov

8.1. RUSOP s.r.o. je oprávnená ponechať si kópie písomných podkladov, ktoré boli prenechané k nahliadnutiu a ktoré majú význam pre vykonanie zákazky.

8.2. RUSOP s.r.o. si vyhradzuje autorské práva na ňou zhotovené správy, posudky a pod.

8.3. RUSOP s.r.o. udeľuje klientovi neprevoditeľné právo používať inšpekčné správy a posudky a podobné autorské diela pripravené v rámci zmluvného plnenia, ak je to vyžadované pôvodným účelom zmluvy. Toto nakladanie s autorským dielom výslovne nezahrňuje výkon akýchkoľvek iných práv. Klient nie je oprávnený meniť (spracovávať) alebo používať inšpekčné správy a posudky a pod. mimo svoje podnikanie. Do miery nevyhnutnej pre účel zmluvy, môžu byť inšpekčné správy a posudky a výsledky práce oznamované úradom a verejným orgánom. Oproti tomu zverejnenie inšpekčných správ a posudkov, hlavne v médiách (na internete), a všetky ďalšie formy oznámenia tretím stranám vyžadujú výslovný predchádzajúci písomný súhlas RUSOP s.r.o..

8.4. RUSOP s.r.o., jej zamestnanci nesmú neoprávnene zverejňovať obchodné a prevádzkové okolnosti a technické zistenia, s ktorými sa pri výkone ich činnosti oboznámili.

8.5. RUSOP s.r.o. spracováva údaje výlučne pre svoje vlastné účely. Za účelom plnenia požiadaviek týkajúcich sa bezpečnosti údajov prijala potrebné opatrenia, ktoré zaručujú bezpečnosť získaných údajov a priebehu spracovávania údajov. Zamestnanci zaoberajúci sa spracovávaním údajov sú zaviazali dodržiavať všetky ustanovenia na ochranu údajov.

9. Právny režim zmluvných ustanovení

9.1. Právny režim vzájomných zmluvných ustanovení sa riadi platným slovenským právom. Obe strany sa vždy budú snažiť prípadné spory vyriešiť predovšetkým dohodou. Pokiaľ strany ani po vynaložení primeraného úsilia nedokážu spor medzi sebou vyriešiť týmto spôsobom, bude takýto spor riešený súdom príslušným podľa sídla RUSOP s.r.o..

9.2. Miestom plnenia pre všetky záväzky je sídlo spoločnosti RUSOP s.r.o., pokiaľ v zmluve alebo v zákazke nie je výslovne uvedené inak.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Tieto obchodné podmienky platia pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby, pokiaľ nie je výslovne stanovené inak.

10.2. Tieto obchodné podmienky sú v zmysle § 273 obchodného zákonníku neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatváranej medzi RUSOP s.r.o. a klientom, prípadne v niektorých ustanoveniach zmluva na nich môže odkazovať. Podpisom zmluvy sa stávajú obchodné podmienky záväznými a vynútiteľnými pre zmluvné strany.

10.3. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred znením obchodných podmienok.11. Časová platnosť a zmeny obchodných podmienok

11.1. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2017. Prestávajú platiť akonáhle vstúpia do platnosti nové obchodné podmienky. Obchodné podmienky sú vždy prístupné v aktuálnej verzii na http://www.rusop.sk

11.2. RUSOP s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky.


Za RUSOP s.r.o. konateľ spoločnosti.
Všeobecné obchodné podmienky